ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องชาว อบจ.เชียงรายทุกท่าน
ร่วมลดการใช้กระดาษด้วยระบบ E-Office
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวดดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ : เอกสารดาวน์โหลด ที่มา : สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย
สวมหน้ากากป้องกัน เพือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
3 ระบบรายงานชี้เป้าการพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานโดยใช้ข่อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ TARGET, NRD2C และ EBMN
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

  Application แนะนำ

app-djunk
app-podd
download-apple
app-crtravel
                               app-thtravel
phone1