ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องชาว อบจ.เชียงรายทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตามนโยบายของรัฐบาล เวลา 16.00 น. ณ โถงทางเข้า สำนักงาน อบจ.เชียงราย
จังหวัดเชียงรายแจ้งเลื่อนกำหนด "งดเผาเด็ดขาด 60 วัน"
จากเดิม วันที่ 17 ก.พ. - 17 เม.ย. 2561) เลื่อนเป็น 12 ก.พ. - 12 เม.ย. 2561 พบเห็นไฟไหม้ป่า แจ้งสายด่วน 1362 หรือ 053-712-603 ตลอด 24 ชั่วโมง

  

Nalah22
นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัด อบจ เชียงราย

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต