ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน
ร่วมลดการใช้กระดาษด้วยระบบ E-Office
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย สวมหน้ากากป้องกัน
เมื่อค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน เพือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
3 ระบบรายงานชี้เป้าการพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานโดยใช้ข่อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ TARGET, NRD2C และ EBMN
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด

 

นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

  Application แนะนำ

app-djunk
app-podd
download-apple
app-crtravel
                               app-thtravel
phone1