ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องชาว อบจ.เชียงรายทุกท่าน
ร่วมลดการใช้กระดาษด้วยระบบ E-Office
นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด
นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวดดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ : เอกสารดาวน์โหลด ที่มา : สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
รักษ์โลก เลิกพลาสติก
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติก
ขอเชิญพี่น้องชาว อบจ.เชียงรายทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. ณ โถงทางเข้า สำนักงาน อบจ.เชียงราย

  

Nalah22
นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัด อบจ เชียงราย

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต