011

นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 งานวิจัย

 

กลุ่มสตรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

 

 

กลุ่มผู้พิการ

ประชากร

 

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม