นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และบริหารจัดการขยะชุมชนจังหวัดเชียงราย

 

        ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการขยะชุมชนจังหวัดเชียงราย 
 จัดอยู่ในพื้นที่ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
 องค์กรต้นแบบการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กร เรื่องการบริหารจัดการขยะ
 ครบวงจรแก่ประชาชน เยาวชน ผู้สนใจ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการขับเคลื่อน "โครงการองค์กรแห่ง
 การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office) และโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการ
 สำหรับการกำจัดขยะชุมชน" อย่างเป็นรูปธรรม 
        โดยศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการขยะชุมชนจังหวัดเชียงราย
 แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 10 ฐาน ดังต่อไปนี้
 
 ฐานที่ 1 ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เสวียน)
 ฐานที่ 2 ฐานการเรียนรู้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
 ฐานที่ 3 ฐานการเรียนรู้ทำปุ๋ยจากเสวียน
 ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพจากขยะ
 ฐานที่ 5 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
 ฐานที่ 6 ฐานการเรียนรู้การใช้กรีนโคลน
 ฐานที่ 7 ฐานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
 ฐานที่ 8 ฐานการเรียนรู้เลี้ยงสัตว์แบบพอเพียง
 ฐานที่ 9 ฐานการเรียนรู้พลังงานชุมชน
 ฐานที่ 10 ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะครบวงจร
ฐานที่ 11 ฐานนวัตกรรมกระจก
***************************  
ใบคำขอเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการขยะชุมชนจังหวัดเชียงราย
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตัวอย่างใบคำขอเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการขยะชุมชนจังหวัดเชียงราย
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย