นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยบริการสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย มีจำนวน 1 จุด 

ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เบอร์โทรภายใน 158

เวลาทำการของหน่วยบริการสาธารณสุข  องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย

            วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.   

 

การให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุข  องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย 

1.ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ

2.ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้มารับบริการ

3.กำหนดแนวทาง รูปแบบ วางแผนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข

4.ให้บริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

5.บริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

6.บริการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  

ขั้นตอนการรับบริการ 

1.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียนผู้รับบริการ

2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

3.ซักประวัติ ตรวจร่างกาย

4.วินิจฉัยอาการและให้การรักษาเบื้องต้น

5.จ่ายยารักษาตามอาการ ให้คำแนะนำเมื่อพบอาการผิดปกติ

 

สถิติผู้มารับบริการ หน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

   * เดือนตุลาคม 2562                                * เดือนกุมภาพันธ์ 2563

   * เดือนพฤศจิกายน 2562                   * เดือนมีนาคม 2563

    * เดือนธันวาคม 2562                             * เดือนเมษายน 2563

    * เดือนมกราคม 2563                             * เดือนพฤษภาคม 2563