Nalah22
นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัด อบจ เชียงราย

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

และ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

(โดยอาจารย์กษิรา ภิวงศ์กูร)