นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ

 

นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานควบคุมด้านการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ เช่น งานด้านแผนงานตามยุทธศาสตร์งานพัฒนาโครงการและงบประมาณ

 2. งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมสถิติ งานสัญญา งานพัสดุ

 3. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้วยโอกาสและคนพิการ

 4. งานด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

 5. งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

 6. งานด้านรักษาพยาบาล

 7. งานด้านสังคมสงเคราะห์

 8. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 9. งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. งานหน่วยบริการเคลื่อนที่ของกองส่งเสริมฯ

11. งานอบรม สัมมนา การประชุม

12. ควบคุมกำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

13. งานกิจกรรม 5 ส

 

**หมายเหตุ - ให้ นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีและการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติและประมวลผลด้านการสาธารณสุข

 2. งานติดตาม ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข

 3. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาพยาบาลและงานและฟื้นฟูสภาพ

 4. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัด

 5. งานการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย

 6. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านการสาธารณสุข

 7. งานประสานงานด้านการสาธารณสุข

 8. งานสาธารณสุข โครงการตามพระราชดำริ

 9. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ 

10. งานกิจกรรม 5 ส 

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

นายวิรัตน์  วงศ์มา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาส

 2. งานด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 

 3. งานวางแผนสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข

 4. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 5. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

 7. งานบริการ Stock ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 8. งานอบรม สัมมนา การประชุม 

 9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

11. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

  

**หมายเหตุ - ให้ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายวิรัตน์  วงศ์มา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 

 2. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 3. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 4. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาพยาบาลและงานและฟื้นฟูสภาพ 

 6. งานบริการ Stock ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 7. งานประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่นๆ  

 8. งานประสานงานด้านนการสาธารณสุข

 9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่  

10. งานอบรม สัมมนา การประชุม 

11. งานกิจกรรม 5 ส 

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

 นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ง านบริหารด้านงานบุคคล

 2. งานรวบรวมจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของกองฯ เพื่อรับการประเมินองค์กรทุกประเภทฯ  

 3. งานรวบรวมโครงการของกองฯ เพื่อจัดทำแผนและข้อบัญญัติประจำปี 

 4. งานรวบรวมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการเพื่อพิจารณาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 5. งานจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.

 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ

 7. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำปีของกองฯ

 8. งานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

 9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

  11. งานกิจกรรม 5 ส 

  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางลาลิตา  หม้อศรีชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   

 

 

นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ค้นหาข้อมูลโดยกระบวนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ) ได้รับบริการที่เหมาะสม

 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการขอและตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ

 3. ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ

 4. วางแผน/ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแผนงาน แนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือ มาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน

 5. จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ 

 5. จัดทำแผนงาน งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงานประจำปี  

 6. ช่วยเหลืองานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย  

 7. ติดตาม ดูแล ประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม และการจัดบริการทางสังคมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 8. ช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมโครงการต่างๆ   

 9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวภัทรปภา  จารุธีรากุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสาวภัทรปภา  จารุธีรากุล

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ค้นหาข้อมูลโดยกระบวนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ) ได้รับบริการที่เหมาะสม

 2. ให้การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560

 3. สนับสนุน ส่งเสริม ระบบบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพและดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง 

 4. จัดทำรายงานและฐานข้อมูล ประมวลข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์ เพื่อวางแผนปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5. ประสานการทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์

 6. ควบคุม ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 7. กำกับติดตาม ดูแลการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำหนด

 8. จัดทำแผนงาน งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงานประจำปีตามข้อบัญญัติ  

 9. จัดอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

10. ช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และประชุม โครงการต่างๆ

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวภัทรปภา  จารุธีรากุล ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

 

นางแจ่มศรี  โกแสนตอ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานประสานความร่วมมือในภาคต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3. งานรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. งานจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. งานป้องกันและควบคุมสภาวะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

6. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย

7. งานรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้มลพิษสิ่งแวดล้อม

8. งานดูแลและฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เสื่อมโทรม

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

11. งานศูนย์เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวกาญจนา  ธรรมสา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวพิชญากร  เทพสาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. งานส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2. งานสังคมสงเคราะห์ 

3. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. งานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 

5. งานด้านสาธารณสุข 

6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ  

8. งานกิจกรรม 5 ส  

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

10. งานช่วยเหลือสนับสนุนงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

  

**หมายเหตุ - ให้ นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวพิชญากร  เทพสาย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

 

นางสาวกาญจนา  ธรรมสา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเอง

2. จัดทำโครงการ งบประมาณ รวมถึงดำเนินการ และประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

3. ส่งเสริม และดำเนินการด้านการจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน

4. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญกาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5. สำรวจ วิจัย และจัดเก็บข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศุกยภาพผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา การประชุมตามโครงการต่างๆ 

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

  

**หมายเหตุ - ให้ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวกาญจนา  ธรรมสา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์และตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 

2. งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. งานจัดทำงบทรัพย์สินของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาเงินช่วยเหลือการศีกษาบุตรของข้าราชการกองฯ 

6. งานขออนุมัติและจัดทำฏีกายืมเงิน และส่งใช้เงินยืม

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

8. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  

 **หมายเหตุ - ให้ นายสิทธิพันธ์  จันธิมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

นายสิทธิพันธ์  จันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

2. งานโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

3. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ 

4. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการของฝ่ายฯ  

5. คำสั่งแบ่งงาน  

6. งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพกรณีสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ชำรุดของกองฯ 

7. งานยืมเงิน ส่งใช้เงินยืมโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

9. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

 10. ช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายฯ

 11. งานกิจกรรม 5 ส 

 12. ประสานงานด้านการนำรถเข้าตรวจเช็ค

 13. งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุราคาไม่เกิน 10,000.- บาท ของฝ่ายฯ

 14. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายสิทธิพันธ์  จันธิมา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

 

นายอนันตรักษ์  สลีสองสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานดูแลระบบ การบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย จังหวัดเชียงราย D-Toc

2. งานพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

3. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์การเรียนรู้ฯ

4. งานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเชียงราย 

5. งานดูแลพัฒนาสื่อ งานประชาสัมพันธ์ พิธีกร ในกิจกรรม โครงการของกองฯ

6. การดูแล การบริหารจัดการเว็บไซต์ เพจ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7. งานระบบฐานข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

8. งานระบบไอซีทีชุมชนเครือข่าย อบจ.เชียงราย

9. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา ต่างๆ ของกอง

10. งานโครงการความร่วมมือกับกองทุนสนับสนุน

11. งานกิจกรรม 5 ส 

12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายอนันตรักษ์  สลีสองสม ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

 

นายชนกานต์ สุทธสาร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานจดหมายข่าว

2. งานเบิกจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต

3. งานจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

4. งานจัดการใช้รถยนต์ของกองฯ บม-8584 กง-6336 กษ-1842

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

6. งานกิจกรรม 5 ส 

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวศิรินภา  ราชลำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายชนกานต์  สุทธสาร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

นางสาวศิรินภา  ราชลำ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ช่วยงานเตรียมการประชุม อบรม สัมมนา 

2. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณ ของฝ่าย

3. งานบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานของกอง

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

6. งานกิจกรรม 5 ส 

7. งานควบคุมทะเบียน การใช้รถและเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันของกอง

8. งานสรุปการดำเนินโครงการต่างๆ ของกอง

9. งานดูแลเพจ facebook ของกอง

10. งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าโทรศัพท์สำนักงานของกอง

11. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

12. งานด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 

13. งานจัดทำและดูแลเว็ปไซต์ของกอง

  15. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายชนกานต์  สุทธสาร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวศิรินภา  ราชลำ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   

 

 

นางสาวเบญจวรรณ  อ้อปิมปา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการฯ 

2. ยืมเงินและส่งใช้เงินยืม โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

3. งานติดต่อประสานงานการเบิกจ่ายพัสดุกับกองพัสดุ 

4. งานรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อสรุปผลการจัดทำโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. งานติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานช่วยเหลืออบรม สัมมนา การประชุม

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

11. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณ

12. งานบริหาร Stock ยาหรือเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข อบจ.เชียงราย

13. ช่วยงานสาธารณสุขในด้านส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟู

 

 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวศิรินภา  ราชลำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเบญจวรรณ  อ้อปิมปา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  

 

นางสาวเปรมสิณี  กิมสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. งานควบคุมทะเบียนวันลา 

3. งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมสัมมนาของฝ่ายฯ 

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

6. งานกิจกรรม 5 ส 

7. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ  

8. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

9. งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

10. งานปฏิทิน Google Calendar

11. .งานด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ 

12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสายฝน  แก้วกันทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเปรมสิณี  กิมสี ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

 

นางสาวทองศรี  สิทธิวัง

คนงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานนำ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่น ๆ

2. งานดูแล  ทำความสะอาด  ความเรียบร้อยภายในกองฯ

3. งานจัดทำรายงานไปรษณีย์

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

7. งานกิจกรรม 5 ส 

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

  

**หมายเหตุ - ให้ นายธนภัทร  ทะรินทร์ คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวทองศรี  สิทธิวัง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้