นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ

นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวโดยการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การปฎิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. งานควบคุมด้านการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ  เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานการบริหารงานธุรการ การควบคุมภายใน การประเมินสาธารณะ

2. งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมสถิติ  งานสัญญา งานพัสดุ

3. งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านอาชีพ การท่องเที่ยว และการเกษตร

4. งานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

5. งานส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น

6. งานการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

7. งานงายส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวัดและผู้บริหาร

9. งานส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางลาลิตา  หม้อศรีชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานจัดทำข้อมูลแผนความต้องการของชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ

2. โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

3. งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

4. รวบรวมงานผลการดำเนินงานอาชีพ

5. ประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง

6. รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการรับรางวัล

7. รายงานประเมินสาธารณะ

8. งานติดตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น

9. งานติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

14. แผนปฏิบัติการ ต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริตของฝ่าย

 

**หมายเหตุ - ให้นางพลิศาน์  เชื้อเมืองพาน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางลาลิตา  หม้อศรีชัย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

นางสาวพลิศาน์  เชื้อเมืองพาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานรวบรวมข้อมูลการตั้งงบประมาณราบจ่ายประจำปี ของฝ่ายฯ

2. งานรวบรวมข้อมูลทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา อบจ.

3. งานสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

4. จัดทำแผนการดำเนินงานของฝ่ายฯ

5. งานตรวจรับรองร้านอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย 

6. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย

7. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามไตรมาส ของกองฯ

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

9. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางลาลิตา  หม้อศรีชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสาวพลิศาน์  เชื้อเมืองพาน ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 นางสาวศุภลักษณ์  มีลาภ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว

2. งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (แผนแม่บท)

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว

4. งานการจัดวางระบบควบคุมภายใน งานด้านการท่องเที่ยว

5. งานติดต่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ

7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรม

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมมัคคุเทศน์อาสา

9. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรนิเวศน์

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งางกิจกรรม 5 ส

 

**หมายเหตุ - ให้นางสาวพลิศาน์  เชื้อเมืองพาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสาวศุภลักษณ์  มีลาภ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

 

 นางสาวธัญธิดา อักษร

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว

2. งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (แผนแม่บท)

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว

4. โครงการเทศกาลผลไม้ Fruit Festival

5. งานติดต่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6. บันทึกข้อมูลด้านการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นายนเรศ  อยู่ดี

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. โครงการจัดทำคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2

3. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

4. งานอบรม สัมมนา การประชุม

5. งานกิจกรรม 5 ส

6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสาวศุภลักษณ์  มีลาภ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายนเรศ  อยู่ดี ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

 

 -ว่าง-

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. งานสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

3. งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยว

4. รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

5. รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาและให้ความรู้ทักษะด้านการงท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงราย

6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

7. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

6. งานกิจกรรม 5 ส

7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นายนราธิป  คำแก่น

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ

2. งานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ อบจ.เชียงราย และการประสานงานเครื่อข่ายองค์กรต่าง ๆ

3. งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร

6. โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่สากล

7. ยุทธศาสตร์ข้าว (โรงเรียนชาวนา)

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

9. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานส่งเสริมการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรพอเพียง

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นายอิทธิพล  บุญสะอาด นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายนราธิป  คำแก่น ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นายอิทธิพล  บุญสะอาด

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานพัฒนาส่งเสริมอาชีพ

2. งานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

3. งานส่งเสริมด้านการเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. งานร้านค้าโอท็อป อบจ. ลานธรรมลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

5. งานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ อบจ.เชียงราย และงานประสานองค์กรต่างๆ 

6. งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. งานพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นายนราธิป  คำแก่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายอิทธิพล  บุญสะอาด ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสายฝน  แก้วกันทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์

2. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

3. จัดซื้อจัดจ้างโครงการฝ่ายฯ

4. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส

5. รายงานการประชุมร้านค้า อบจ.

6. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกองฯ

7. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกองฯ

8. ขออนุมัติดำเนินการ/เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

9. คุมงบประมาณฎีกาและรายงานงบเงินเดือน

10. งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ

11. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

14. งานออกหน่วยบริการ

 

**หมายเหตุ - ให้นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสายฝน  แก้วกันทา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานธุรการกองฯ

2. เบิกจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพนักงานจ้าง กองฯ

3. งานสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

4. งานอบรม สัมมนา การประชุม

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฝ่ายฯ

6. งานเงินยืมเงินทดรองค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมของฝ่ายฯ

7. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกองฯ

8. ขออนุมัติดำเนินการ/เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

9.งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการฯ

10. เบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม

11. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสายฝน  แก้วกันทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

นางสุพัตรา  มณีอินตา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายสินค้าขายได้ในร้านค้า OTOP ลานธรรม

4. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตร้านค้า OTOP ลานธรรม

5. ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายวัสดุร้านค้า OTOP ลานธรรม

6. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานร้านค้า OTOP ลานธรรม

7. งานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

8. งานอบรม สัมมนา การประชุม

9. งานเช็คสต๊อก รับสินค้า ร้านค้า OTOP ลานธรรม

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นายเกรียงไกร วันไชยธนวงศ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสุพัตรา  มณีอินตา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  

นายเกรียงไกร  วันไชยธนะวงศ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan

2. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

3. งานจัดทำระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานต่างๆ

5. งานรวบรวมผลงานและประเมินผลในส่วนของฝ่ายฯ

6. งานจัดทำสื่อต่างๆ

7. งานเบิกจ่ายงบประมาณ พัสดุกลาง (วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว)

8. งานเบิกจ่ายงบประมาณ พัสดุกลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานอบรม สัมมนา การประชุม

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสุพัตรา  มณีอินตา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายเกรียงไกร  วันชัยธนะวงศ์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. รับ-ส่ง หนังสือราชการของกองฯ

3. งานประชาสัมพันธ์ งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ชุมชน

4. งานจัดเตรียมงานประชุมและบันทึกการประชุมประจำเดือนของกองฯ

5. งานจัดเก็บฎีกา

6. รายงาน สขร. ประจำเดือน

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

9. การนำเสนอข้อมูลและเก็บภาพ

10. งานควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

12. งานกิจกรรม 5 ส

 

**หมายเหตุ - ให้นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย  มีลาภ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์จินดา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นายนพณัช  ทะรินทร์

คนงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณฝ่ายฯ

2. งานนำ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นๆ

3. งานดูแล ทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในกองฯ

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

9. ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถยนต์กองฯ

 

**หมายเหตุ - ให้นางสาวทองศรี  สิทธิวัง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายธนภัทร  ทะรินทร์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

 

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. ขับรถยนต์

2. บำรุงรักษารถยนต์กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ทำความสะอาดรถยนต์

4. แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

นางสุพัตรา  มณีอินตา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายพัสดุกลาง,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,งานบ้าน,งานครัว

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่าง ๆ กับกองพัสดุ

7. งานเงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย 

8. งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด)

9. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานกิจกรรม 5

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสุพัตรา  มณีอินตา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายพัสดุกลาง,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,งานบ้าน,งานครัว

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่าง ๆ กับกองพัสดุ

7. งานเงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย 

8. งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด)

9. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานกิจกรรม 5

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือกองฯ และฝ่ายพัฒนาอาชีพฯ 

2. งานประชาสัมพันธ์ งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ชุมชน

3. งานจัดเตรียมงานประชุมและบันทึกการประชุมประจำเดือนของกองและการประชุมของฝ่ายฯ

4. รายงาน สขร. ประจำเดือน

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นายวิษณุ  ดวงพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายพัสดุกลาง,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,งานบ้าน,งานครัว

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่าง ๆ กับกองพัสดุ

7. งานเงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย 

 

 

 

 

นายธนภัทร  ทะรินทร์

คนงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณฝ่ายฯ

2. งานนำ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นๆ

3. งานดูแล  ทำความสะอาด  ความเรียบร้อยภายในกอง

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมา

9. ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ กง- 4926