011

นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ

 

นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ 

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานควบคุมด้านการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมายจัด งานการบริหารงานธุรการ

 2. งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมสถิติ งานสัญญา งานพัสดุ

 3. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้วยโอกาสและคนพิการ

 4. งานด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

 5. งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

 6. งานด้านรักษาพยาบาล

 7. งานด้านสังคมสงเคราะห์

 8. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 9. งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 10. งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข

 11. งานติดตาม ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข

 12. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาพยาบาลและงานและฟื้นฟูสภาพ

 13. งานดูแลสุขภาพของ จนท. และนักเรียนในสังกัด อปท.

 14. งานการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย

 15. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

 16. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

 17. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

 18. งานประสานงานด้านการสาธารณสุข

 19. งานตามบทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขโครงการตามพระราชดำริ

 20. งานกิจกรรม 5 ส

 21. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

 มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล

 2. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 3. งานดูแลสุขภาพของ จนท.และนักเรียนในสังกัด อบจ.ชร

 4. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาพยาบาลและงานและฟื้นฟูสภาพ

  6. งานการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 7. งานบริหาร (เวชภัณฑ์ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 8. งานประสานงานด้านการสาธารณสุข

 9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานอบรม สัมมนา  การประชุม  

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นายวิรัตน์  วงศ์มา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาส

2. งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

3. งานวางแผนสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข

4. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

5. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัด อบจ.เชียงราย

6. งานประสานงานด้านการสาธารณสุข

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

11. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล

2. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

3. งานดูแลสุขภาพของ จนท.และนักเรียนในสังกัด อบจ.ชร

4. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาพยาบาลและงานและฟื้นฟูสภาพ

6. งานการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. งานบริหาร (เวชภัณฑ์ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

8. งานประสานงานด้านการสาธารณสุข

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

 10. งานอบรม สัมมนา  การประชุม 

 11. งานกิจกรรม 5 ส

 12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นางแจ่มศรี  โกแสนตอ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานประสานความร่วมมือในภาคต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3. งานรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. งานจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. งานป้องกันและควบคุมสภาวะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

6. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย

7. งานรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้มลพิษสิ่งแวดล้อม

8. งานดูแลและฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เสื่อมโทรม

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสาวพิชญากร เทพสาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. งานจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

3. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. งานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

5. งานขออนุมัติดำเนินการโครงการต่างๆ

6. งานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. งานยืมเงินและส่งใช้เงินยืมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และงานอื่นๆ

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

9. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  12. งานด้านการเงินการบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. านบริหารงานด้านงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล และการจัดระบบการเงินและบัญชี

2. งานขออนุมัติและวางฎีกาการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญา

4. งานรวบรวมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินการปฎิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

5. งานจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.

6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ

7. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่าย

8. งานรวบรวมจัดทำผลการปฎิบัติงานประจำปีของกอง

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

  11. งานกิจกรรม 5 ส

  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์และตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

2. งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. งานจัดทำงบทรัพย์สินของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาเงินช่วยเหลือการศีกษาบุตรของข้าราชการกองฯ 

6. งานขออนุมัติและจัดทำฏีกายืมเงิน และส่งใช้เงินยืม

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 นายสิทธิพันธ์  จันธิมา

 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์

2. งานโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

4. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการของฝ่ายฯ

5. คำสั่งแบ่งงาน

6. งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพกรณีสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ชำรุดของกอง

7. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาการฝึกอบรม ประชุม สัมนาและงานอื่นๆ

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

9. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

 10. ช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายฯ

 11. งานกิจกรรม 5 ส 

 12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นายชนกานต์ สุทธสาร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan

3. งานจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

4. งานช่วยเหลือการจัดทำแผนงานและงบประมาณของฝ่ายฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

7. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาการฝึกอบรม ประชุม สัมนาและงานอื่นๆ

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

9. .งานข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข

10. งานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

 นางสาวศิรินภา  ราชลำ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานเตรียมการการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ของฝ่ายฯ

2. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณ ของฝ่ายฯ

3. งานบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานของกองฯ

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

6. งานกิจกรรม 5 ส

7. งานควบคุมทะเบียน การใช้รถและเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันของกองฯ

8. งานพัสดุ เงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นฯ

9. งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ตของกองฯ

10. งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าโทรศัพท์สำนักงานของกองฯ

11. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

12. งานดูแลเว็ปไซต์กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

  

นางสาวเปรมสิณี  กิมสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมสัมมนาของฝ่ายฯ

3. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

4. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

5. งานกิจกรรม 5 ส

6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ

7. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

8. งานรวบรวมจัดทำผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองฯ

9. .งานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

นางสาวทองศรี  สิทธิวัง

คนงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานนำ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่น ๆ

2. งานดูแล  ทำความสะอาด  ความเรียบร้อยภายในกอง

3. งานจัดทำรายงานไปรษณีย์

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง

 5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวเบญจวรรณ  อ้อปิมปา

คนงานทั่วไป (ช่วยราชการ)

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. งานเงินยืมเงินทดลองค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมงงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. งานติดต่อประสานงานการเบิกจ่ายพัสดุกับกองพัสดุ

4. งานรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อสรุปผลการจัดทำโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. งานติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan และ e-laas

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานช่วยเหลืออบรม สัมมนา การประชุม

9. .งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย