นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง


บุคลากรฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ

 

นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานควบคุมด้านการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมายจัด งานการบริหารงานธุรการ

 2. งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมสถิติ งานสัญญา งานพัสดุ

 3. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้วยโอกาสและคนพิการ

 4. งานด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

 5. งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

 6. งานด้านรักษาพยาบาล

 7. งานด้านสังคมสงเคราะห์

 8. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 9. งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. งานหน่วยบริการเคลื่อนที่ของกองส่งเสริมฯ

11. งานอบรม สัมมนา การประชุม

12. ควบคุมกำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีและการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  

นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

  มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข

 2. งานติดตาม ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข

 3. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาพยาบาลและงานและฟื้นฟูสภาพ

 4. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัด

 5. งานการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย

 6. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านการสาธารณสุข

 7. งานประสานงานด้านการสาธารณสุข

 8. งานสาธารณสุข โครงการตามพระราชดำริ

 9. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล

 2. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 3. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 4. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาะยาบาลและงานฟื้นฟูสภาพ 

 6. งานประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่นๆ 

 7. งานประสานงานด้านนการสาธารณสุข

 8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

 9. งานอบรม สัมมนา การประชุม

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

นายวิรัตน์  วงศ์มา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาส

 2. งานด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

 3. งานวางแผนสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข

 4. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 5. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

 7. งานอบรม สัมมนา การประชุม 

 8. งานกิจกรรม 5 ส

 9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

10. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายวิรัตน์  วงศ์มา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. งานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ยากไร้ หรือผู้มีปัญหาทางสังคมต่างๆ

 2. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้พิการฯ 

 3. งานจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. งานจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

 6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

 7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

 8. งานกิจกรรม 5 ส  

 9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวพิชญากร  เทพสาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

นางแจ่มศรี  โกแสนตอ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานประสานความร่วมมือในภาคต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3. งานรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. งานจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. งานป้องกันและควบคุมสภาวะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

6. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย

7. งานรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้มลพิษสิ่งแวดล้อม

8. งานดูแลและฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เสื่อมโทรม

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

11. งานศูนย์เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวกาญจนา  ธรรมสา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวพิชญากร  เทพสาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. งานสังคมสงเคราะห์

3. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. งานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

5. งานด้านสาธารณสุข

6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

8. งานกิจกรรม 5 ส 

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวพิชญากร  เทพสาย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้    

 

นางสาวกาญจนา  ธรรมสา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. งานสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. งานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

4. งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือด้านธุรกางาน สารบรรณ

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา การประชุมตามโครงการต่างๆ ของกองฯ

8. งานกิจกรรม 5 ส

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวกาญจนา  ธรรมสา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ง านบริหารด้านงานบุคคล

 2. งานรวบรวมจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของกองฯ เพื่อรับการประเมินองค์กรทุกประเภทฯ 

 3. งานรวบรวมโครงการของกองฯ เพื่อจัดทำแผนและข้อบัญญัติประจำปี 

 4. งานรวบรวมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินการปฎิบัติงานเพื่อ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 5. งานจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.

 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ

 7. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่าย 

 8. งานรวบรวมจัดทำผลการปฎิบัติงานประจำปีของกอง

 9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

  11. งานกิจกรรม 5 ส 

  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางลาลิตา  หม้อศรีชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

anuntaruk

นายอนันตรักษ์  สลีสองสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(ช่วยราชการ)

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานดูแลระบบ การบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย จังหวัดเชียงราย D-Toc

2. งานพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

3. งานถ่าดทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์การเรียนรู้ฯ

4. งานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเชียงราย

5. งานดูแลพัฒนาสื่อ งานประชาสัมพันธ์ พิธีกร ในกิจกรรม โครงการของกองฯ

6. การดูแล การบริหารจัดการเว็บไซต์ เพจ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา ต่างๆ ของกอง

8. งานโครงการความร่วมมือกับกองทุนสนับสนุน

9. งานกิจกรรม 5 ส 

 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายอนันตรักษ์  สลีสองสม ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์และตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

2. งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. งานจัดทำงบทรัพย์สินของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาเงินช่วยเหลือการศีกษาบุตรของข้าราชการกองฯ 

6. งานขออนุมัติและจัดทำฏีกายืมเงิน และส่งใช้เงินยืม

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

8. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 **หมายเหตุ - ให้ นายสิทธิพันธ์  จันธิมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

นายสิทธิพันธ์  จันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์

2. งานโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

4. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการของฝ่ายฯ 

5. คำสั่งแบ่งงาน 

6. งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพกรณีสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ชำรุดของกองฯ

7. งานยืมเงิน ส่งใช้เงินยืมโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

9. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

 10. ช่วยงานด้านวิ่งแวดล้อมของฝ่ายฯ

 11. งานกิจกรรม 5 ส 

 12. ประสานงานด้านการนำรถเข้าตรวจเช็ค

 13. งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุราคาไม่เกิน 10,000.- บาท ของฝ่ายฯ

 14. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายสิทธิพันธ์  จันธิมา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

  

นายชนกานต์ สุทธสาร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan

3. งานจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

4. งานช่วยเหลือการจัดทำแผนงานและงบประมาณของฝ่ายฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวศิรินภา  ราชลำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายชนกานต์  สุทธสาร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวศิรินภา  ราชลำ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานเตรียมการการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ของฝ่ายฯ

2. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณ ของฝ่ายฯ

3. งานบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานของกองฯ

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

6. งานกิจกรรม 5 ส

7. งานควบคุมทะเบียน การใช้รถและเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันของกองฯ

8. งานพัสดุ เงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นฯ

9. งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ตของกองฯ

10. งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าโทรศัพท์สำนักงานของกองฯ

11. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

12. งานด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ

13. งานจัดทำและดูแล เพจ เว็ปไซต์ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

14. งานติดตามระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี)

  15. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายชนกานต์  สุทธสาร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวศิรินภา  ราชลำ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   

 

นางสาวเปรมสิณี  กิมสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. งานควบคุมทะเบียนวันลา 

3. งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมสัมมนาของฝ่ายฯ

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

6. งานกิจกรรม 5 ส

7. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ 

8. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

9. งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

10. งานปฏิทิน Google Calendar

11. .งานด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสายฝน  แก้วกันทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเปรมสิณี  กิมสี ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวทองศรี  สิทธิวัง

คนงานทั่วไป

 มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานนำ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่น ๆ

2. งานดูแล  ทำความสะอาด  ความเรียบร้อยภายในกองฯ

3. งานจัดทำรายงานไปรษณีย์

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

7. งานกิจกรรม 5 ส 

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายธนภัทร  ทะรินทร์ คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวทองศรี  สิทธิวัง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสาวเบญจวรรณ  อ้อปิมปา

คนงานทั่วไป

(ช่วยราชการ)

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. งานเงินยืมเงินทดลองค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. งานติดต่อประสานงานการเบิกจ่ายพัสดุกับกองพัสดุ

4. งานรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อสรุปผลการจัดทำโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. งานติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. งาน งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan และ e-laas

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานช่วยเหลืออบรม สัมมนา การประชุม

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

12. ควบคุมเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ (ยา)

 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์จินดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเบญจวรรณ  อ้อปิมปา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้