บุคลากรฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ

 

นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานควบคุมด้านการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมายจัด งานการบริหารงานธุรการ

 2. งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมสถิติ งานสัญญา งานพัสดุ

 3. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้วยโอกาสและคนพิการ

 4. งานด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

 5. งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

 6. งานด้านรักษาพยาบาล

 7. งานด้านสังคมสงเคราะห์

 8. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 9. งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. งานหน่วยบริการเคลื่อนที่ของกองส่งเสริมฯ

11. งานอบรม สัมมนา การประชุม

12. ควบคุมกำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีและการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  

นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

  มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข

 2. งานติดตาม ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข

 3. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาพยาบาลและงานและฟื้นฟูสภาพ

 4. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัด

 5. งานการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย

 6. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านการสาธารณสุข

 7. งานประสานงานด้านการสาธารณสุข

 8. งานสาธารณสุข โครงการตามพระราชดำริ

 9. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล

 2. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 3. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 4. งานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ

 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ งานรักษาะยาบาลและงานฟื้นฟูสภาพ 

 6. งานประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุขและเรื่องอื่นๆ 

 7. งานประสานงานด้านนการสาธารณสุข

 8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

 9. งานอบรม สัมมนา การประชุม

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

นายวิรัตน์  วงศ์มา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาส

 2. งานด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

 3. งานวางแผนสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข

 4. งานรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 5. งานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

 7. งานอบรม สัมมนา การประชุม 

 8. งานกิจกรรม 5 ส

 9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

10. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายวิรัตน์  วงศ์มา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. งานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ยากไร้ หรือผู้มีปัญหาทางสังคมต่างๆ

 2. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้พิการฯ 

 3. งานจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. งานจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

 6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

 7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

 8. งานกิจกรรม 5 ส  

 9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวพิชญากร  เทพสาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

นางแจ่มศรี  โกแสนตอ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานประสานความร่วมมือในภาคต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3. งานรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. งานจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. งานป้องกันและควบคุมสภาวะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

6. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย

7. งานรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้มลพิษสิ่งแวดล้อม

8. งานดูแลและฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เสื่อมโทรม

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

11. งานศูนย์เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวกาญจนา  ธรรมสา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวพิชญากร  เทพสาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. งานสังคมสงเคราะห์

3. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. งานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

5. งานด้านสาธารณสุข

6. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

8. งานกิจกรรม 5 ส 

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวพิชญากร  เทพสาย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้    

 

นางสาวกาญจนา  ธรรมสา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. งานสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. งานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

4. งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือด้านธุรกางาน สารบรรณ

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา การประชุมตามโครงการต่างๆ ของกองฯ

8. งานกิจกรรม 5 ส

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวกาญจนา  ธรรมสา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ง านบริหารด้านงานบุคคล

 2. งานรวบรวมจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของกองฯ เพื่อรับการประเมินองค์กรทุกประเภทฯ 

 3. งานรวบรวมโครงการของกองฯ เพื่อจัดทำแผนและข้อบัญญัติประจำปี 

 4. งานรวบรวมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินการปฎิบัติงานเพื่อ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 5. งานจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.

 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ

 7. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่าย 

 8. งานรวบรวมจัดทำผลการปฎิบัติงานประจำปีของกอง

 9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

  11. งานกิจกรรม 5 ส 

  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางลาลิตา  หม้อศรีชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

anuntaruk

นายอนันตรักษ์  สลีสองสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(ช่วยราชการ)

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานดูแลระบบ การบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย จังหวัดเชียงราย D-Toc

2. งานพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

3. งานถ่าดทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์การเรียนรู้ฯ

4. งานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเชียงราย

5. งานดูแลพัฒนาสื่อ งานประชาสัมพันธ์ พิธีกร ในกิจกรรม โครงการของกองฯ

6. การดูแล การบริหารจัดการเว็บไซต์ เพจ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา ต่างๆ ของกอง

8. งานโครงการความร่วมมือกับกองทุนสนับสนุน

9. งานกิจกรรม 5 ส 

 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางแจ่มศรี  โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายอนันตรักษ์  สลีสองสม ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์และตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

2. งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. งานจัดทำงบทรัพย์สินของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาเงินช่วยเหลือการศีกษาบุตรของข้าราชการกองฯ 

6. งานขออนุมัติและจัดทำฏีกายืมเงิน และส่งใช้เงินยืม

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

8. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 **หมายเหตุ - ให้ นายสิทธิพันธ์  จันธิมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

 

นายสิทธิพันธ์  จันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์

2. งานโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

4. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการของฝ่ายฯ 

5. คำสั่งแบ่งงาน 

6. งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพกรณีสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ชำรุดของกองฯ

7. งานยืมเงิน ส่งใช้เงินยืมโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

9. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

 10. ช่วยงานด้านวิ่งแวดล้อมของฝ่ายฯ

 11. งานกิจกรรม 5 ส 

 12. ประสานงานด้านการนำรถเข้าตรวจเช็ค

 13. งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุราคาไม่เกิน 10,000.- บาท ของฝ่ายฯ

 14. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวเพ็ญศรี  วรรณรถ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายสิทธิพันธ์  จันธิมา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

  

นายชนกานต์ สุทธสาร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan

3. งานจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

4. งานช่วยเหลือการจัดทำแผนงานและงบประมาณของฝ่ายฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ 

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวศิรินภา  ราชลำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายชนกานต์  สุทธสาร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวศิรินภา  ราชลำ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานเตรียมการการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ของฝ่ายฯ

2. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณ ของฝ่ายฯ

3. งานบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานของกองฯ

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

6. งานกิจกรรม 5 ส

7. งานควบคุมทะเบียน การใช้รถและเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันของกองฯ

8. งานพัสดุ เงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและงานอื่นฯ

9. งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ตของกองฯ

10. งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าโทรศัพท์สำนักงานของกองฯ

11. งานด้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

12. งานด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ

13. งานจัดทำและดูแล เพจ เว็ปไซต์ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

14. งานติดตามระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี)

  15. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายชนกานต์  สุทธสาร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวศิรินภา  ราชลำ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   

 

นางสาวเปรมสิณี  กิมสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. งานควบคุมทะเบียนวันลา 

3. งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมสัมมนาของฝ่ายฯ

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่ 

5. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

6. งานกิจกรรม 5 ส

7. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองฯ 

8. งานรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

9. งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

10. งานปฏิทิน Google Calendar

11. .งานด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสายฝน  แก้วกันทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเปรมสิณี  กิมสี ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

นางสาวทองศรี  สิทธิวัง

คนงานทั่วไป

 มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานนำ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่น ๆ

2. งานดูแล  ทำความสะอาด  ความเรียบร้อยภายในกองฯ

3. งานจัดทำรายงานไปรษณีย์

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานช่วยเหลือการอบรม สัมมนา และการประชุมตามโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ

7. งานกิจกรรม 5 ส 

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้ นายธนภัทร  ทะรินทร์ คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวทองศรี  สิทธิวัง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสาวเบญจวรรณ  อ้อปิมปา

คนงานทั่วไป

(ช่วยราชการ)

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. งานเงินยืมเงินทดลองค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. งานติดต่อประสานงานการเบิกจ่ายพัสดุกับกองพัสดุ

4. งานรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อสรุปผลการจัดทำโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. งานติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. งาน งานจัดทำระบบข้อมูล e-plan และ e-laas

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานช่วยเหลืออบรม สัมมนา การประชุม

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

12. ควบคุมเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ (ยา)

 

 

**หมายเหตุ - ให้ นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์จินดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวเบญจวรรณ  อ้อปิมปา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้