011

นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากรฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

บุคลากร

งานที่ได้รับมอบหมาย

 

นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวโดยการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การปฎิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. งานควบคุมด้านการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ  เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานการบริหารงานธุรการ

2. งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมสถิติ  งานสัญญา งานพัสดุ

3. งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านอาชีพ และการท่องเที่ยว

4. งานพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ

5. งานส่งเสริมการลงทุน

6. งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7. งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวัดและผู้บริหาร

8. งานส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมา

 

 

นายนราธิป  คำแก่น

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ

2. งานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ อบจ.เชียงราย และการประสานงานเครื่อข่ายองค์กรต่าง ๆ

3. งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร

6. โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่สากล

7. ยุทธศาสตร์ข้าว (โรงเรียนชาวนา)

8. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

9. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นายอิทธิพล  บุญสะอาด

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (แผนแม่บท)

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา

4. งานโครงการพัฒนาและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงราย

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว

6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโฮมสเตย์ฯ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านร่องปลายนา ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

9. งานกิจกรรม 5 ส

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสาวดาริกา นันทชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานรวบรวมข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่าย

2. งานรวบรวมข้อมูลทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปีของฝ่าย

3. งานควบคุมภายในของฝ่าย

4. งานสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

5. งานติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการของฝ่าย

6. ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของฝ่าย

7. งานจัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและสรุปผลของกองฯ

8. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามไตรมาส ของกองฯ

9. รับผิดชอบโครงการจัดมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสินค้าทางเกษตรปลอดสารพิษ พืช ผักพื้นเมืองเชียงราย

10. โครงการจัดงานสับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย

11. แผนการดำเนินงานของฝ่ายฯ

12. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

13. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

14. งานกิจกรรม 5 ส

15. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางลาลิตา  หม้อศรีชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานจัดทำข้อมูลแผนความต้องการของชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ

2. โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

3. ประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง

4. งานติดตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น

5. งานประกวดรางวัลพระปกเกล้าฯ

6. รายงานประเมินสาธารณะ

7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี

8. งานติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสายฝน  แก้วกันทา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

3. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

4. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

5. งานเงินยืมเงินทดลองค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมของฝ่ายฯ

6. งานทะเบียนวันลาของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนบ้านดอยสะโง้ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

8. มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

9. โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว น้ำกก ขุนตาล

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานพัสดุ น้ำดื่มประจำเดือนกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพและความสามารถของชุมชนด้านการเกษตรผสมผสาน

3. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่จันใต้ ตำบลก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

5. การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานกิจกรรม 5 ส

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นางสุพัตรา  มณีอินตา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายพัสดุกลาง,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,งานบ้าน,งานครัว

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่าง ๆ กับกองพัสดุ

7. งานเงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย 

8. งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด)

9. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือกองฯ และฝ่ายพัฒนาอาชีพฯ 

2. งานประชาสัมพันธ์ งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ชุมชน

3. งานจัดเตรียมงานประชุมและบันทึกการประชุมประจำเดือนของกองและการประชุมของฝ่ายฯ

4. รายงาน สขร. ประจำเดือน

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นายวิษณุ  ดวงพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ขับรถยนต์ 

2. บำรุงรักษารถยนต์กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ทำความสะอาดรถยนต์

4. แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. บันทึกการใช้รถยนต์ แบบ 3 แบบ 4 

7. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

8. งานกิจกรรม 5 ส

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

  

นายธนภัทร  ทะรินทร์

คนงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณฝ่ายฯ

2. งานนำ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นๆ

3. งานดูแล  ทำความสะอาด  ความเรียบร้อยภายในกอง

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

9. ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ กง- 4926