นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ

 

นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวโดยการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การปฎิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. งานควบคุมด้านการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ  เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานการบริหารงานธุรการ การควบคุมภายใน การประเมินสาธารณะ

2. งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมสถิติ  งานสัญญา งานพัสดุ

3. งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านอาชีพ การท่องเที่ยว และการเกษตร

4. งานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

5. งานส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น

6. งานการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

7. งานงายส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวัดและผู้บริหาร

9. งานส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 นายนราธิป  คำแก่น

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ

2. งานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ อบจ.เชียงราย และการประสานงานเครื่อข่ายองค์กรต่าง ๆ

3. งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร

6. โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่สากล

7. ร้านค้าโอท็อป ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

8. ยุทธศาสตร์ข้าว (โรงเรียนชาวนา)

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานส่งเสริมการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรพอเพียง

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นายอิทธิพล  บุญสะอาด นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายนราธิป  คำแก่น ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นายอิทธิพล  บุญสะอาด

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานพัฒนาส่งเสริมอาชีพ

2. งานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

3. งานส่งเสริมด้านการเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. งานร้านค้าโอท็อป อบจ. ลานธรรมลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

5. งานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ อบจ.เชียงราย และงานประสานองค์กรต่างๆ 

6. งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. งานพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

9. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

10. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

11. งานกิจกรรม 5 ส

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นายนราธิป  คำแก่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายอิทธิพล  บุญสะอาด ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

 

 

  

 

 (ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานรวบรวมข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของฝ่ายฯ

2. งานรวบรวมข้อมูลทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา อบจ.

3. แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตของฝ่าย

4. งานสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

5. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามไตรมาส ของกองฯ

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ

7. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามไตรมาส ของกองฯ

8. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย

9. โครงการมหกรรมประชารัฐ

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวพลิศาน์  เชื้อเมืองพาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว

2. งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (แผนแม่บท)

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว

4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

5. งานติดต่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6. จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ฯ

7. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงราย

8. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว

9. บันทึกข้อมูลด้านการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสาวศุภลักษณ์  มีลาภ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสาวพลิศาน์  เชื้อเมืองพาน ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  

นางสาวศุภลักษณ์  มีลาภ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว

2. งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (แผนแม่บท)

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว

4. งานการจัดวางระบบควบคุมภายในฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

5. งานติดต่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6. จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

7. จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมมัคคุเทศน์อาสา

9. แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งางกิจกรรม 5 ส

 

**หมายเหตุ - ให้นางสาวพลิศาน์  เชื้อเมืองพาน นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสาวศุภลักษณ์  มีลาภ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นายนเรศ  อยู่ดี

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. โครงการจัดทำคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

7.งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสาวศุภลักษณ์  มีลาภ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายนเรศ  อยู่ดี ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  

นางลาลิตา  หม้อศรีชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานจัดทำข้อมูลแผนความต้องการของชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ

2. โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

3. งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

4. รวบรวมงานผลการดำเนินงานอาชีพ

5. ประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง

6. รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการรับรางวัล

7. รายงานประเมินสาธารณะ

8. งานติดตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น

9. งานติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานอบรม  สัมมนา  การประชุม

12. งานกิจกรรม 5 ส

13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นายนราธิป คำแก่น  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางลาลิตา  หม้อศรีชัย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสายฝน  แก้วกันทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์

2. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

3. จัดซื้อจัดจ้างโครงการฝ่ายฯ

4. เบิกจ่ายสินค้า/รับสินค้า/เบิกจ่ายค่าตอบแทน/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายร้านค้า ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

5. รายงานการประชุมร้านค้า อบจ.

6. ยืมเงิน/ส่งใช้ โครงการฝ่ายฯ

7. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกองฯ

8. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านราชการกองฯ

9. ขออนุมัติดำเนินการ/เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

10. คุมงบประมาณฎีกา

11.งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ

12. งานจัดทำแผนการจัดหารพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด)

13. คุมงบประมาณกองฯ

14. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

15. งานกิจกรรม 5 ส

16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

17.งานออกหน่วยบริการ

 

**หมายเหตุ - ให้นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสายฝน  แก้วกันทา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานธุรการกองฯ

2. เบิกจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานจ้างกองฯ

3. งานสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

4. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานเงินยืมเงินทดรองค่าใช้าจ่ายในการทำกิจกรรมของฝ่ายฯ

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานกิจกรรม 5 ส

9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสายฝน  แก้วกันทา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นางสุพัตรา  มณีอินตา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายงบประมาณพัสดุกลาง (วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว)

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่างๆ กับกองพัสดุฯ

7. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายสินค้าขายได้ในร้านค้าสนามบิน

8. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าผลประโยนช์ส่วนต่าง

9. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่สนามบิน

10. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตร้านค้าสนามบิน

11. งานเบิกจ่ายงบประมาณ พัสดุกลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

12. ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายวัสดุร้านค้าสนามบิน

13. ขออนุมัติ/เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานร้านค้าสนามบิน

14. จ่ายเช็คสนามบิน

15. งานอบรม สัมมนา การประชุม

16. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

17. งานเช็คสต๊อก รับสินค้า ร้านค้าสนามบิน

18. งานกิจกรรม 5 ส

19. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นานางสายฝน  แก้วกันทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสุพัตรา  มณีอินตา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานบันทึกข้อมูล งานจัดระบบงานของฝ่ายฯ

2. รับ-ส่ง หนังสือราชการของกองฯ

3. งานประชาสัมพันธ์ งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ชุมชน

4. งานจัดเตรียมงานประชุมและบันทึกการประชุมประจำเดือนของกองฯ

5. งานจัดเก็บฎีกา

6. รายงาน สขร. ประจำเดือน

7. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

8. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

9. การนำเสนอข้อมูลและเก็บภาพ

10. งานกิจกรรม 5 ส

11. จดหมายข่าว

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นายธิติวุฒิ  แปงปุ๋ย  มีลาภ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์จินดา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

 

นายธนภัทร  ทะรินทร์

คนงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณฝ่ายฯ

2. งานนำ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นๆ

3. งานดูแล ทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในกองฯ

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองฯ

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5 ส

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

**หมายเหตุ - ให้นางสาวทองศรี  สิทธิวัง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่        นายธนภัทร  ทะรินทร์ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

 

 

 

นางสุพัตรา  มณีอินตา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายพัสดุกลาง,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,งานบ้าน,งานครัว

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่าง ๆ กับกองพัสดุ

7. งานเงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย 

8. งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด)

9. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานกิจกรรม 5

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสุพัตรา  มณีอินตา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายพัสดุกลาง,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,งานบ้าน,งานครัว

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่าง ๆ กับกองพัสดุ

7. งานเงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย 

8. งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด)

9. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

10. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

11. งานกิจกรรม 5

12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือกองฯ และฝ่ายพัฒนาอาชีพฯ 

2. งานประชาสัมพันธ์ งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ชุมชน

3. งานจัดเตรียมงานประชุมและบันทึกการประชุมประจำเดือนของกองและการประชุมของฝ่ายฯ

4. รายงาน สขร. ประจำเดือน

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นายวิษณุ  ดวงพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้  

1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ของฝ่ายฯ

2. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายฯ

3. งานเบิกจ่ายพัสดุกลาง,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,งานบ้าน,งานครัว

4. จัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฯ

5. งานเบิก-จ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของฝ่ายฯ

6. งานติดต่อประสานการเบิก-จ่ายพัสดุโครงการต่าง ๆ กับกองพัสดุ

7. งานเงินยืมและส่งใช้เงินยืมโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย 

 

 

 

 

นายธนภัทร  ทะรินทร์

คนงานทั่วไป

มีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานสารบรรณฝ่ายฯ

2. งานนำ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นๆ

3. งานดูแล  ทำความสะอาด  ความเรียบร้อยภายในกอง

4. งานจัดเก็บ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง

5. งานออกหน่วยเคลื่อนที่

6. งานอบรม สัมมนา  การประชุม

7. งานกิจกรรม 5

8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมา

9. ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ กง- 4926