Nalah22
นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัด อบจ เชียงราย

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2561 โครงการของฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 23) ได้แก่

1. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ดำเนินการช่วงเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ

ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท 

3. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งเต้านมจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560  

4. โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

5. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ธันวาคม 2560 

  0010

6. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ธันวาคม 2560

7. โครงการต้นแบบการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย และพุทธอุทยานดอยอินทรีย์

8. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

โดยดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2560 (จากจำนวน 3 ครั้ง)

9. โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิน 6 รุ่น ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย

รุ่นที่ 1 วันที่     3-4 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560

รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 6 วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560

10. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ดำเนินการช่วงเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ดำเนินการไปแล้ว 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริมจัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปิยะพร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียว โกลเด้น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 34) ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 รุ่น

ดำเนินการช่วงเดือน มกราคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย

รุ่นที่ 1 วันที่   9-10 มกราคม 2561, รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 มกราคม 2561, รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 มกราคม 2561

รุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 มกราคม 2561, รุ่นที่ 5 วันที่ 17-18 มกราคม 2561, รุ่นที่ 6 วันที่ 19-20 มกราคม 2561

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไข

ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ต้นน้ำแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการเมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย

 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแลและอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ

ดำเนินการช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท

**สรุปผลการดำเนินงาน  

6. โครงการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2 รุ่น

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง

 ดำเนินการช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 , รุ่นที่ 2 วันที 11-15 มีนาคม 2561

ศึกษาดูงาน ณ อุทธยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ

**สรุปผลการดำเนินงาน  

8. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์

ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครราชสีมา 

9. โครงการจัดประชุมวิชาการให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคติดต่อ

ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

10. โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนตามแนวชายแดน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

11. โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 18 รุ่น 

 

12. โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย

 ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561  

13. โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

 ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 

14. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 

15. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพทย์พื้นบ้านล้านนาจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 

** โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 ดำเนินการช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 4 รุ่น

รุ่นที่ 4 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย

รุ่นที่ 5 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เฮือนแม่ฟอง โรงพญาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว

รุ่นที่ 6 วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะบ้านโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด 

รุ่นที่ 7 วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิวโฮเทล อำเภอเทิง 

 ** โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกก 

 

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม