นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

ผลการดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2561 โครงการของฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ

โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

endyear2018

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ (ร้อยละ 22) ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ

ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท 

2. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งเต้านมจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560  

3. โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

4. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ธันวาคม 2560 

  0010

5. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ธันวาคม 2560

6. โครงการต้นแบบการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย และพุทธอุทยานดอยอินทรีย์

7. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

โดยดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2560 (จากจำนวน 3 ครั้ง)

8. โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน ธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิน 6 รุ่น ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย

รุ่นที่ 1 วันที่     3-4 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560

รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 6 วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560

9. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ดำเนินการช่วงเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ดำเนินการไปแล้ว 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริมจัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปิยะพร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียว โกลเด้น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 *** แผนงานงบกลาง

       โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

       ดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 *****************************************

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 37) ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 รุ่น

ดำเนินการช่วงเดือน มกราคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย

รุ่นที่ 1 วันที่   9-10 มกราคม 2561, รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 มกราคม 2561, รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 มกราคม 2561

รุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 มกราคม 2561, รุ่นที่ 5 วันที่ 17-18 มกราคม 2561, รุ่นที่ 6 วันที่ 19-20 มกราคม 2561

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไข

ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ต้นน้ำแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการเมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย

 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแลและอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ

ดำเนินการช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท

**สรุปผลการดำเนินงาน  

6. โครงการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2 รุ่น

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง

 ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 และ รุ่นที่ 2 วันที 11-15 มีนาคม 2561

ศึกษาดูงาน ณ อุทธยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ

**สรุปผลการดำเนินงาน  

8. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2561  

9. โครงการจัดประชุมวิชาการให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคติดต่อ

ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

10. โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนตามแนวชายแดน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

11. โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 18 รุ่น 

 

12. โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย

 ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561  

13. โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

 ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 

14. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561

15. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพทย์พื้นบ้านล้านนาจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 

** โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 ดำเนินการช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 4 รุ่น

รุ่นที่ 4 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย

รุ่นที่ 5 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เฮือนแม่ฟอง โรงพญาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว

รุ่นที่ 6 วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะบ้านโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด 

รุ่นที่ 7 วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิวโฮเทล อำเภอเทิง 

 ** โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกก 

 

 ****************************************

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ (ร้อยละ 22) ได้แก่

1. โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย

 

2. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะครัวเรือนจังหวัดเชียงราย 

ดำเนินการช่วงเดือน เมษายน 2561

3. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับการกำจัดขยะชุมชน (กิจกรรมที่ 1)

ดำเนินการเมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

4. โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย

ดำเนินการเมื่อวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 110 ปี อำเภอแม่จัน และศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี-ระยอง

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการบริโภคอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ จ.เชียงราย

ดำเนินการตั้งแต่ 15-25 พฤษภาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 8 รุ่น

ณ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน อ.แม่สรวย อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล อ.เชียงของ และ อ.เทิง

6. โครงการ อบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน 

ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองปึ๋ง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน

7. โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ดำเนินการช่วงเดือน มิถุนายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน

รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อำเภอเชียงแสน

รุ่นที่ 4 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย

8. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

9. โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ดำเนินการช่วงเดือน มิถุนายน 2561

** โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ดำเนินการช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 ดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 7 รุ่น

รุ่นที่ 8   วันที่   9-10 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย

รุ่นที่ 9   วันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Ibis Style Chiangkhong Riverfront  อำเภอเชียงของ

รุ่นที่ 10 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย  

รุ่นที่ 11 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

รุ่นที่ 12 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง 

รุ่นที่ 13 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

รุ่นที่ 14 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล

** โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์

กิจกรรมมหกรรมเชียงของเมืองสะอาด ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ดำเนินการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

****************************************

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 19) ได้แก่

1. โครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (ยสร.)

ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า

2. โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อำเภอเชียงแสน

3. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมบ้านป่าตึง หมู่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

4. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Green Office

ดำเนินการเมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา และข่วงวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย

5. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไตวายเรื้อรังจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน กรกฎาคม 2561  

 6. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 

 

 7. โครงการค่ายครอบครัว

ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย

 

8. โครงการค่ายครอบครัว

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างช่วงเดือนกันยายน และดำเนินการขนย้ายขยะอันตรายไปกำจัดอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด

** โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกก

** โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับการกำจัดขยะชุมชน (กิจกรรมที่ 2)

ดำเนินการเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ***************************************

  

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม