Nalah22
นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัด อบจ เชียงราย

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2561 โครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวมีจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ15) ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพและความสามารถด้านการเกษตรผสมผสาน รุ่นที่ 1

ดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560

ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 2 รุ่น  

รุ่นที่ 1  ศึกษาดูงาน จ. ภูเก็ต  ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

รุ่นที่ 2  ศึกษาดูงาน จ. ระยอง ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

3. โครงการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 22) ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินทร์ เชียงราย รีสอร์ท

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอยสะโง้ การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 

3. โครงการมหกรรมตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโฮมเสตย์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่

 

 

 

 

 

  •  

- ดำเนินการช่วงเดือน ต.. – พ.. 2560

  มี 2 รุ่น  รุ่นที่ 1  ศึกษาดูงาน จ.ภูเก็ต 

              ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

               รุ่นที่ ๒   ศึกษาดูงาน จ.ระยอง

                           ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน