นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2561 โครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวมีจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ

endyear2018-2

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ (ร้อยละ16) ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพและความสามารถด้านการเกษตรผสมผสาน รุ่นที่ 1

ดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 

ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 2 รุ่น  

รุ่นที่ 1  ศึกษาดูงาน จ. ภูเก็ต  ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

รุ่นที่ 2  ศึกษาดูงาน จ. ระยอง ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

3. โครงการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเชียงราย

ดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

 

*****************************************

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 21) ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินทร์ เชียงราย รีสอร์ท

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอยสะโง้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 

3. โครงการมหกรรมตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโฮมเสตย์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่

*****************************************

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ (ร้อยละ 37) ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่จันใต้ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอประชุมบ้านแม่จันใต้ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย

2. โครงการมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ พืชผักพื้นเมือง

เจียงฮาย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมบ้านสันแคใหม่ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์คันนาทองคำ ตำบลหงาว อำเภอเทิง และศึกษาดูงาน     ณ จังหวัดเชียงใหม่

4. โครงการฝึกอบรมยุวสภาวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ตำบลเวียง อำเภอเทิง

5. โครงการจัดงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2561 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

6. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตผ้า ทอผ้า กลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย

7. โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ บ้านดอนมหาวัน บ้านเวียงแก้ว บ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ

 

** โครงการส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินทร์ เชียงราย รีสอร์ท

****************************************

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 26 ) ได้แก่

1. โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทำหน้าที่

มัคคุเทศน์อาสา

ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท เชียงราย

และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี 

3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ดำเนินการระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ วัดหนองปึ๋ง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน

 

5. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 

**โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพและความสามารถของชุมชนด้านการเกษตรผสมผสาน

รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมบ้านป่าเลา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน และจากเกษตรกรดีเด่นด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านร่องส้าน จังหวัดพะเยา

***************************************

- ดำเนินการช่วงเดือน ต.. – พ.. 2560

  มี 2 รุ่น  รุ่นที่ 1  ศึกษาดูงาน จ.ภูเก็ต 

              ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

               รุ่นที่ ๒   ศึกษาดูงาน จ.ระยอง

                           ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน