นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ธันวาคม 2560)

จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเชียงราย

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ธันวาคม 2560)

จำนวน 9 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเสริมสร้างความเข้าในเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่องคนพิการและความพิการ

2) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งเต้านมจังหวัดเชียงราย

3) โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

4) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

5) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

6) โครงการต้นแบบการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน

7) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียราย

8) โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย

9) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมมีนาคม 2561)

จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

1) โครงการมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ พืชผักพื้นเมืองเจียงฮาย

2) โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

3) โครงการส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอยสะโง้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

6) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโฮมสเตย์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

7) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

8) โครงการฝึกอบรมยุวสภาวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.เทิง จ.เชียงราย

9) โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

10) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพและความสามารถของชุมชนด้านการเษตรผสมผสาน

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมมีนาคม 2561)

จำนวน 17 โครงการ ได้แก่

1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

3) โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย

4) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

6) โครงการจัดประชุมวิชาการให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคติดต่อ

7) โครงการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

8) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติภัยบนท้องถนน

9) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพทย์พื้นบ้านล้านนาจังหวัดเชียงราย

10) โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนตามแนวชายแดน

11) โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

12) โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์

13) โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Green Office

14) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการบริโภคอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ จ.เชียงราย

16) โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

17) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2561)

จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตผ้า ทอผ้ากลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงราย

2) โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

3) โครงการจัดงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย

4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

5) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2561)

จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

1) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2) โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังจังหวัดเชียงราย

3) โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

4) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไตวายเรื้อรังจังหวัดเชียงราย

5) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับการกำจัดขยะชุมชน

6) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะครัวเรือนจังหวัดเชียงราย

7) ส่งเสริมการจัดการขยะแบบยั่งยืน

8) อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย

9) อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

10) โครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (ยสร.) 

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมกันยายน 2561)

จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมกันยายน 2561)

จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดเชียงราย

2) โครงการ อบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน

3) โครงการค่ายครอบครัว

4) โครงการการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน

5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อการรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไข

 

** แผนงานงบกลาง

     - โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

     - โครงการค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

รวมจำนวน 19 โครงการ

รวมจำนวน 41 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ

 

2) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ

3) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งเต้านมจังหวัดเชียงราย

4) โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

5) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

6) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

7) โครงการต้นแบบการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน

8) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย