นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ

endyear2019-3

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ (ร้อยละ 23) ได้แก่

0. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนงานงบกลาง)

    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

    

1. โครงการอบรมเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

     

2. โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย 

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

    ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

   

3. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และ 26-27 พฤศจิกายน 2561

    ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

    

4. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561 ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

  

5. โครงการแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย

     ดำเนินการเมื่อวันที่ 11 -29 ธันวาคม 2561 ณ พื้นที่ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

    

6. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office)

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

         และดำเนินการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    

7. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะครัวเรือน จังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 

    ณ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย สวนไม้งามริมน้ำกก ข่วงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

    

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ (ร้อยละ 37) ได้แก่ 

1. โครงการอบรมเพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 - 31 มกราคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

    

2. โครงการตรวจวัดคุณภาพแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

    รอบที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

    ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก และสะพานบ้านแซว อำเภอเชียงแสน

    

3. โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    

4. โครงการเสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562

    ณโรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    

    รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562

    ณโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    

5. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย

    

6. โครงการเชียงรายเมืองแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล Smart City

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงรายวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    

7. โครงการเสวียนอัจฉริยะ

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

    ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

    

8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6 รุ่น

    ณ พื้นที่อำเภอแม่สรวย, อำเภอป่าแดด, อำเภอแม่ลาว, อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน

    

9. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

    รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด

   

10. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคมือเท้าปาก

    ดำเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

    ณ สำนักงานสาธารณสุขและปศุสัตว์อำเภอทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย

    

11. โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

     ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม -  8 เมษายน 2562

     โดยอบรมในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ อำเภอแม่จัน และศึกษาดูงานจำนวน 2 รุ่น 

     รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี

    

 

 

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 13)

1.โครงการอบรมผู้นำเสริมสร้างชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

     

2. โครงการรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง

    ดำเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม 2562

3. โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อำเภอป่าแดด 

    รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

    

4. โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

    ดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน 2562

    

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

*.โครงการตรวจวัดคุณภาพแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

    รอบที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

    ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก และสะพานบ้านแซว อำเภอเชียงแสน

   

**.ครงการเสวียนอัจฉริยะ

   รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่   3 เมษายน 2562       รุ่นที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

   รุ่นที่ 4 ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   รุ่นที่ 5 ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

   รุ่นที่ 6 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562   รุ่นที่ 7 ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

   ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

   

***.ครงการอบรมเพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

    กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรีให้สมาชิกคณะกรรมการกลุ่มสตรีในพื้นที่ จ.เชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

    

****.โครงการอบรมเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 - 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

    

*****. โครงการเสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

    รุ่นที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562

    ณโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    

    รุ่นที่ 4 ดำเนินการเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

    ณโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 27)

ซึ่งได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

    รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อำเภอเวียงแก่น

    รุ่นที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

    

2. โครงการครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล (Smart Family)

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงรายวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    

3. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2562 อบรม ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ 

    ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

    

4. โครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

     

5. โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะปลายทางกรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

และได้ดำเนินโครงการตามแผนเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านสันพัฒนา ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

    

2. โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562-1 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

   

3. โครงการจัดซื้อระบบเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล

    ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

*.ครงการเสวียนอัจฉริยะ

   รุ่นที่ 8-10 ดำเนินการเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562        

   ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

   

**.โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย

    รุ่นที่ 3 ดำเนินการเมื่อ วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา อำเภอแม่จัน

    รุ่นที่ 4 ดำเนินการเมื่อ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน

    

***.โครงการแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 5-27 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย