นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ

endyear2019-4

 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 31) ได้แก่

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

    ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2561

    จัดฝึกอบรม ณ วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี

  

    ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2561

    จัดฝึกอบรม ณ หอประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตากและจังหวัดลำปาง

  

    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

    เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศน์อาสา

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 - 13  ธันวาคม 2561 จัดฝึกอบรม ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    และฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม2562 ณ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2018  

  

2. โครงการสัมมนาอาชีพผู้ปลูกยางพารา

     ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  

3. โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะการใช้งานแอพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 -7 ธันวาคม 2561 

    จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทรบุรี

    

5. โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

    - ประจำเดือนตุลาคม 2561        ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561        ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

    - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

    - ประจำเดือนธันวาคม 2561     ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561-13 มกราคม 2562

       ณ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 สวนไม้งามริมน้ำกก

  

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ (ร้อยละ 0)

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 

*. โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

    - ประจำเดือนมกราคม 2562      ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562      ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

    - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

    - ประจำเดือนมีนาคม 2562        ดำเนินการเมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562  ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

    

 

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 31) ได้แก่

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชีของกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย

    

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

    กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

    

    กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ 

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2562

    จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

    รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

    จัดฝึกอบรม ณ วัดแม่ลอยไร่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรีและสุพรรณบุรี

    

3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพกับกลุ่มผู้สูงอายุ

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

    รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

    

4. โครงการเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

     

5. โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตผ้าให้แก่กลุ่มอาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    

โดยมีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 

*. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 -4 เมษายน 2562 

    จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

    

**. โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

    - ประจำเดือนเมษายน 2562     ดำเนินการเมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562     ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

    - ประจำเดือนมิถุนายน 2562   ดำเนินการเมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562    ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

    

***. โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

    กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

    รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 

    จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราดและจังหวัดระยอง

    รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 

    จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

    

 

 

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 38) ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 เมษายน-10 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

    

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562 

    จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์สุขภาวะตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน

   

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

    

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐ

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    

5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว

ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ณ หมู่ที่ 25 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

    

6. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562

    

โดยมีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 

*. โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

    กิจกรรมที่ 4 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 

    จัดฝึกอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดแพร่

   

    กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562 

    จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

    และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดแพร่

    

**. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำ 

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562

    ณ ศาลารวมใจ บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

    

   กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

   รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562

   จัดฝึกอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน

   รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2562

   จัดฝึกอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน

    

    กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชิงวนเกษตร 

    ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ วัดหนองปึ๋ง  ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

    

***. โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

    - ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   ดำเนินการเมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562   ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย