นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)

จำนวน 9 โครงการ ได้แก่

1) โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

2) โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะการใช้งานแอพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

      - กิจกรรมการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

      - กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา

4) โครงการสัมมนาอาชีพผู้ปลูกยางพารา

5) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

6) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

7) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว

8) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     - กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน

9) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพกับกลุ่มผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1  

 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)

จำนวน 13 โครงการ ได้แก่

1) โครงการแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย

2) โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง

3) โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

4) โครงการรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง

5) โครงการอบรมเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

6) โครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย

7) โครงการการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

8) โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์

9) โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะปลายทางกรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

10) โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office) 

11) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะครัวเรือน จังหวัดเชียงราย

12) โครงการเสวียนอัจฉริยะ

13) โครงการตรวจวัดคุณภาพแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (รอบที่ 1) 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562)

จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ

2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

     - กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

* โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

     - กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

** โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     - กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชิงวนเกษตร

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562)

จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

1) โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

2) โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 

4) โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคมือเท้าปาก

5) โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย

6) โครงการเสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

7) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

8) โครงการเชียงรายเมืองแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัจ Smart City

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)

จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตผ้าให้แก่กลุ่มอาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย

2) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชีของกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ

3) โครงการเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)

4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ

* โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 

    - กิจกรรมการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

    - กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุลคลากรด้านการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

** โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

     - กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

     - กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่ดำ

     - กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

 

*** โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

 

        - กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์

**** โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพกับกลุ่มผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)

จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอบรมผู้นำเสริมสร้างชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

2) โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

3) โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

4) โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย

 

5) โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 

** โครงการตรวจวัดคุณภาพแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (รอบที่ 2)

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

จำนวน 0 โครงการ 

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

จำนวน 1โครงการ ได้แก่

1) โครงการครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล Smart Family

 * โครงการตรวจวัดคุณภาพแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (รอบที่ 3)

 

 >> แผนงานงบกลาง

     - โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

     - โครงการค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 >> แผนเพิ่มเติม

     - โครงการจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

     - โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย

     -  โครงการจัดซื้อระบบเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล

 

รวมจำนวน 16 โครงการ

รวมจำนวน 27 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ