นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5) ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

zz148