นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 

year2563-32

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5) ได้แก่

0. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย) แผนงานงบกลาง

ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

zz148

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 27) ได้แก่

1. โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 1)

ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2563 ณ แม่น้ำอิง อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

และ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

4. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

5. โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านสุขภาพจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 - 24 มีนาคม 2563 ณ พื้นที่ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

*โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย) แผนงานงบกลาง

ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5) ได้แก่

1. โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

หลักสูตร การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่สังคมปกติใหม่ New Normal

ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน- 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

*โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 2)

ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ แม่น้ำอิง อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

**โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย) แผนงานงบกลาง

ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 

ไตรมาสที่ 4 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 10) ได้แก่

1. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง

รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

2. โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ และความเข้มแข็ง

รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนด์ 


โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

*. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

และ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

**โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

หลักสูตร การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่สังคมปกติใหม่ New Normal 

ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน- 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย