นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 33) ได้แก่

1. โครงการตลาดประชารัฐ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   ดำเนินการเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562   ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

ประจำเดือนธันวาคม 2562        ดำเนินการเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562           ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่

มัคคุเทศน์อาสา

ดำเนินการเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย