นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 

year2563-31

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 33) ได้แก่

1. โครงการตลาดประชารัฐ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   ดำเนินการเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562   ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

ประจำเดือนธันวาคม 2562        ดำเนินการเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562           ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่

มัคคุเทศน์อาสา (กิจกรรมที่ 1)

ดำเนินการเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ (ร้อยละ 0)

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

*โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่

มัคคุเทศน์อาสา (กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นมัคคุเทศน์อาสา เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในงาน

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019)

ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อบจ.เชียงราย

 

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 17) ได้แก่

1. โครงการเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)

ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาตเกษตรเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

และ ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

 

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 17)

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุ ดำเนินการเมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย

รุ่นที่ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ ดำเนินการเมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

*. โครงการตลาดประชารัฐ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563   

ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563

ณ ลานหน้าหอประวัติเมืองเชียงราย