นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประจำปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ธันวาคม 2562)

จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการตลาดประชารัฐ

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ธันวาคม 2562)

จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

2. โครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมมีนาคม 2563)

จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย

2. โครงการศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย) ของ อบจ.เชียงราย

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมมีนาคม 2563)

จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

3. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง

4. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

5. โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2563)

จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1. โครงการเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)

 

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2563)

จำนวน 12 โครงการ ได้แก่

1. โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย

2. โครงการอบรมผู้นำเสริมสร้างชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

3. โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านสุขภาพจังหวัดเชียงราย

4. โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

5. โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

6. โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ และความเข้มแข็ง

7. โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

8. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

9. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

10. โครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน

 

11. โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมกันยายน 2563)

จำนวน 0 โครงการ ได้แก่

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมกันยายน 2563)

จำนวน 0 โครงการ ได้แก่

>> แผนงานงบลงทุน (ครุภัณฑ์)

  • ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • เครื่องพิมพ์ Multifunction

>> แผนงานงบกลาง

  • เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  • ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.

รวมจำนวน 6 โครงการ

รวมจำนวน 19 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ

 

แผนงานโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประจำปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ธันวาคม 2562)

จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1.     โครงการตลาดประชารัฐ

2.     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และด้านสื่อประชาสัมพันธ์

3.     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา

 

 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ธันวาคม 2562)

จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

1.     โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านสุขภาพจังหวัดเชียงราย

2.     โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายจังหวัดเชียงราย

3.     โครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน

4.     โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.     โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

6.     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

7.     โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย

8.     โครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมมีนาคม 2563)

จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1.     โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย

2.     โครงการศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย) ของ อบจ.เชียงราย

3.     โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมมีนาคม 2563)

จำนวน 9 โครงการ ได้แก่

1.     โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

2.     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

3.     โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง

4.     โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

5.     โครงการอบรมผู้นำเสริมสร้างชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

6.     โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ และความเข้มแข็ง

7.     โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย

8.     โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

9.     โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2563)

จำนวน 0 โครงการ ได้แก่

 

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2563)

จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.     โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย

2.     โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมกันยายน 2563)

จำนวน 0 โครงการ ได้แก่

 

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมกันยายน 2563)

จำนวน 0 โครงการ ได้แก่

>> แผนงานงบลงทุน (ครุภัณฑ์)

o  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

o  เครื่องพิมพ์ Multifunction

>> แผนงานงบกลาง

o  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

o  ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.

รวมจำนวน 6 โครงการ

รวมจำนวน 19 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ