Nalah22

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพและชีวิต

ผลการดำเนินงาน

  

Online now

We have 4 guests and no members online

   

 ผลการดำเนินงาน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กิจกรรด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ประเภทหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ 18 อำเภอ 124 ตำบล
 
   
    
 2. กิจกรรมสัมนาการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ
   
   
     
 3. กิจกรรมสาธิตอาชีพเพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพิ่มและพัฒนาการผลิต 
   
 3.1 ฝีกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำเกษตรกร 
   
              
 4. กิจกรรมการคัดสรรสินค้าเพื่อสร้างความสามัคคีและและเปลี่ยนผลผลิตระหว่างชุมชน 
   
   
  4.1 กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด ช่องทางการจำหน่าย การแสดง และจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ (OTOP)
   
   
   
          
 กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 1. สาธารณสุข 
     1.1 โรคระบาดและโรคติดต่อ 
           1.1.1 ไข้เลือดออก  
   
   
   
           1.1.2 โรคเอดส์ 
   
           1.1.3 การอบรมสาธารณะสุขในโรงเรียน
   
   
 1.2 การรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งเต้านม
   
       1.2.1 โครงการตำบลนมแม่เพื่อเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม
   
   
           
 2. สังคม  
     2.1 การกระตุ้นให้สังคมตระหนักในคุณค่า และความสำคัญชองผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
   
   
   
     2.2 การอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน 18 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
   
   
   
     2.3 การพัฒนาบทบาทกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย
   
             
 กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 1. การพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
   
   
       
 2. การฝึกอบรมมักคุเทศน์อาสา
     2.1 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
   
   
     2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   
     2.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
   
 3. สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น และเครือข่ายที่มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
        
  4. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
     4.1 การฝึกอบรมให้ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
  
   
     4.2 อบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาแนวทาง กลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     
 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ไฟป่าและปัญหาหมอกควันช่วงฤดูแล้ง 
     1.1 จัดอบรมเรื่องไฟป่า การทำแนวกันไฟ 
   
   
   
       
  2. การกำจัดและบริหารขยะในชุมชนและองค์กร
     2.1 โครงการ Green Office
   
     2.2 โครงการเสวียน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ 
   
   
   
     2.3 การคักแยกขยะในชุมชน และองค์กร 
   
  3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย
   
   
   
          

Contribute!
Books!
Shop!